مسابقه چندجانبه بانوان غرب و مرکز کشور

پایان ثبت نام 5 بهمن 1402 ساعت 23 ظرفیت رویداد 0 از 0

gender 14 تا 17 سال
11 تا 14 سال
QR Code

جدول وزن اول نوجوانان

1/8نیمه نهایینهایینیمه نهایی1/8
زمین 1, 35
زمین 1, 43
زمین 1, 36

جدول وطن دوم نوجوانان

1/8نیمه نهایینهایینیمه نهایی1/8
زمین 2, 46

جدول وزن سوم نوجوانان

1/161/8نیمه نهایینهایینیمه نهایی1/81/16
زمین 3, 31
زمین 3, 32
زمین 3, 43
زمین 3, 49
زمین 3, 44
زمین 3, 33
زمین 3, 34

جدول وزن دهم نوجوانان

1/161/8نیمه نهایینهایینیمه نهایی1/81/16
زمین 1, 41
زمین 1, 46
زمین 1, 42
زمین 1, 33
زمین 1, 34