مرحله اول مسابقات آزاد باشگاهی استان - نونهالان 98 - 99

پایان ثبت نام 25 بهمن 1398 ساعت 11 ثبت نام شده 233

gender 15 تا 18 سال
QR Code

جدول وزن هفتم 57

1/321/161/8نیمه نهایینهایینیمه نهایی1/81/161/32

جدول وزن یک 33

1/321/161/8نیمه نهایینهایینیمه نهایی1/81/161/32

جدول وزن دوم 37

1/321/161/8نیمه نهایینهایینیمه نهایی1/81/161/32

جدول وزن سوم 41 - گروه 1

1/321/161/8نیمه نهایینهایینیمه نهایی1/81/161/32

جدول وزن سوم 41 - گروه 2

1/321/161/8نیمه نهایینهایینیمه نهایی1/81/161/32

جدول وزن چهارم 45

1/321/161/8نیمه نهایینهایینیمه نهایی1/81/161/32

جدول وزن پنجم 49

1/321/161/8نیمه نهایینهایینیمه نهایی1/81/161/32
زمین 1, 45
زمین 1, 59
زمین 1, 55