مرحله اول مسابقات آزاد باشگاهی استان - نونهالان 98 - 99

پایان ثبت نام 25 بهمن 1398 ساعت 11 ثبت نام شده 233

gender 15 تا 18 سال
QR Code

مدارک ثبت نام برای شرکت کنندگان از طریق سایت

·         عضویت در بانک اطلاعات فدراسیون تکواندو.

·         اصل کارت بیمه ورزشی معتبر و اصل کارت سلامت که از سوی هیات پزشکی صادر و دارای مهر و تاریخ اعتبار باشد.

·         معرفی نامه مربی و رئیس هیئت تکواندو شهرستان مربوطه.

 شرایط عمومی شرکت در مسابقات

·         رده سنی نونهالان (12 تا 14 سال ): متولدین 84/10/11 الی 87/10/10


وزن اول

وزن دوم

وزن سوم

وزن چهارم

وزن پنجم

وزن ششم

وزن هفتم

وزن هشتم

وزن نهم

وزن دهم

33-

37-33

41-37

45-41

49-45

53-49

57-53

61-57

65-61

65+


·         رده کمربند قرمز و بالاتر

·         ورودیه مسابقات برای شرکت کنندگان شهرکرمانشاه هر نفر مبلغ 600/000 ریال وبرای شرکت کنندگان شهرستان های استان  هر نفر400/000 ريال میباشد.( با مراجعه به بانک وواریز به حساب  0108726975004  بانک ملی ایران بنام هیات تکواندو یا سامانه پرداخت الکترونیک مستقر در هیئت استان نسبت به پرداخت ورودیه اقدام و فیش رسید پذیرنده را درزمان وزن کشی به مسئول وزن کشی ارائه نمایند).

وزن کشی:

با 200 گرم ارفاق یک روز قبل از برگزاری مسابقات هر هفته می باشد که از قبل زمان و مکان آن اعلام خواهد شد. (شرکت کنندگان شهرستانی در صورت تمایل می توانند از ساعت 7 الی 7:30 صبح روز مسابقات وزن کشی نمایند اما بایستی سر وزنی باشند که در زمان ثبت نام تعیین کرده اند در غیر اینصورت از جدول مسابقات حذف خواهند شد)

زمان برگزاری:متعاقباًاعلام خواهد شد.

مکان برگزاری: متعاقباًاعلام خواهد شد.


تذکرات:

·         هر مبارز بایستی اصل کارت بیمه ورزشی و کارت سلامت را در زمان وزن کشی و روز مسابقات به همراه داشته باشد.

                 جهت دریافت این کارت با هماهنگی هیئت و یا مربی مربوطه به هیئت پزشکی ورزشی مراجعه شود.

·         تکمیل کامل فرم تعهد ،رضایت نامه والدین برای بازیکنان زیر 18 سال سن، مربی و هیئت شهرستان مربوطه با درج کد ملی، تاریخ تولد ،شماره کارت بیمه، که تحویل کمیته مسابقات داده شودواین فرم تا پایان ایندوره از مسابقات اعتبار دارد.

·         تعداد اعضای تیم حداکثر 30 نفر.

·         به هر بازیکن یک کارت داده می شود که بایستی در وزن کشی ومسابقات بعدی آنرا بهمراه داشته باشدوتا پایان ایندوره از مسابقات آنرا حفظ نماید. در صورت مفقود شدن برای صدور المثنی مبلغ 20000 ريال دریافت می گردد.

·         مربیان محترم توجه نمایند که ثبت نام حتماً با عکس باشد و در صورت عدم اپلود عکس در سایت ، مدیر سایت نمی تواند مبارز ثبت نام شده را تائید نماید.

·         مسابقات بر اساس قوانین و آئین نامه لیگ فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران برگزار می گردد.

·         همراه داشتن وسایل و تجهیزات ایمنی استاندارد الزامی است.

·         برابر بخشنامه صادره توسط فدراسیون تکواندو مبارزان بایستی از کلاه متناسب با رنگ هوگو استفاده نمایند.

·         در صورت تمایل تیمهای شهرستانی به استفاده از خوابگاه، وپرداخت هزینه اسکان، هیئت می توانند این شرایط را فراهم نماید.

·         مسابقات با هوگوی الکترونیکی برگزار می شود . لذا کلیه مبارزان می بایست جوراب الکترونیکی 12 سنسور نیز همراه داشته باشند.

·         تهیه وسایل ایمنی استاندارد از جمله لثه بند و ... و هزینه ایاب ذهاب و تغذیه بر عهده شرکت کنندگان می باشد.

·         مسئولیت صحت مندرجات در فرم ثبت نام بر عهده مربی می باشد.

·         مسابقات به صورت تک حذفی برگزار میگردد.

·         به مدارک ناقص ارائه شده جهت تأیید وثبت نام بازیکنان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

    قابل توجه کلیه مبارزین:

·         وزن کشی مطابق قوانین فدراسیون یک روز قبل از روز مسابقه می باشد.

·         در زمان وزن کشی اگربازیکنی سر وزنی که ثبت نام نموده است نبود،می توانید مطابق وزن جدید در جدول قرعه کشی قرار بگیرید(این تغییر وزن فقط شامل مبارزینی می شود که روز قبل از مسابقات وزن کشی نمایند).

·         مبارزین شهرستانی می توانند روز مسابقه از ساعت 7 تا 7:30 وزن کشی نمایند و بایستی حتماً سر وزنی باشند که هنگام ثبت نام اعلام نموده اند در غیر اینصورت از جدول مسابقات خذف خواهند شد. (زیرا روز قبل بعد از وزن کشی ، برنامه قرعه کشی انجام می شود و جدول اوزان و مسابقات تنظیم می شود و غیر قابل تغییر می باشد).

متعاقبا اعلام میگردد

سالن شهید بهشتی

انفرادی