gender 17 تا 101 سال
15 تا 18 سال
13 تا 15 سال
12 تا 15 سال
9 تا 12 سال
QR Code

مبلغ ورودیه 130هزارتومان

 همراه داشتن کلیه وسایل ایمنی استاندارد مورد تایید فدراسیون تکواندو

مدارک مورد نیاز:

  • ثبت نام با فیش واریزی بنام شرکت کننده به حساب هیات شهرستان کرمانشاه (0108785553000) واریز گردد
  • تکمیل فرم شماره 1 ( رضایت نامه – تاییدیه پزشک – مربی- خوداظهاری)
  • کارت واکسن کوید 19

اصل مدرک شناسایی واصل کارت بیمه ورزشی معتبر (در طول روند وزن کشی و مسابقه) باید همراه باشند. ضمنا ایاب وذهاب واسکان وغذا به عهده تیم ها ویا نفرشرکت کننده می باشد.

به نفرات برتر حکم ومدال اهدا می گردد.


ردیف

رده سنی

تاریخ وزن کشی

ساعت وزن کشی

تاریخ مسابقه

ساعت شروع مسابقه

 

نونهال ونوجوان

29/4/1401

12 الی 30/13

30/4/1401

ساعت 30/8

 

خردسالان وجوانان

30/4/1401

12 الی 30/13

31/4/1401

ساعت 30/8

کرمانشاه بلوارشهید بهشتی – استایوم آزادی – خانه تکواندو

کرمانشاه بلوارشهید بهشتی – استایوم آزادی – خانه تکواندو

انفرادی