مسابقات آزاد پومسه و هانمادانگ استانی

پایان ثبت نام 11 اسفند 1401 ساعت 12 ظرفیت رویداد 0 از 0

gender 62 تا 82 سال
41 تا 51 سال
51 تا 62 سال
31 تا 41 سال
18 تا 31 سال
15 تا 18 سال
12 تا 15 سال
9 تا 12 سال
QR Code

به نام خدا

هیات تکواندو استان کرمانشاه در نظر دارد به مناسبت نیمه شعبان مسابقات آزاد پومسه و هان مادانگ برگزار نماید

شرایط عمومی مسابقه

رده کمربند: قرمز به بالا

بخش پومسه

رده سنی
تاریخ تولد
پومسه اجرایی
زیر 12 سال11/10/1390 الی 10/10/1393فرمهای 4 تا 8
12 تا 14 سال11/10/1387 الی 10/10/1390فرمهای 4 تا پومسه کوریو
15تا17 سال11/10/1384 الی 10/10/1387فرمهای 4 تا پومسه ته بک
18 تا 30 سال11/10/1371 الی 10/10/1384فرمهای 6 تا پومسه شیب جین
31 تا 40 سال11/10/1361 الی 10/10/1371فرمهای 6 تا پومسه جی ته
41 تا 50 سال11/10/1351 الی 10/10/1361فرمهای 6 تا پومسه جی ته
51 تا 60 سال11/10/1340 الی 10/10/1351فرمهای 6 تا پومسه جی ته
61 به بالا10/10/1340فرمهای 6 تا پومسه جی تهبخش هانمادانگ


آیتم ها
زمان رکورد
رده سنی
دولیو چاگی رکوردی(هدف جناق سینه)
30 ثانیه
زیر 12 سال/13تا 15 سال/16 تا 18 سال
نوپی آپچاگی
-----

زیر 10 سال /زیر 12 سال/13تا 15 سال/16 تا 18 سال

موم دلیو رکوردی (هدف جناق سینه)
20 ثانیه
زیر 12 سال/13تا 15 سال/16 تا 18 سال
یوپ چاگی تعادلی (هدف روبروی کمر بازیکن)
-----

زیر 12 سال/13تا 15 سال/16 تا 18 سال

فیلیپینی رکوردی (هدف جناق سینه)
20 ثانیه

زیر 12 سال/13تا 15 سال/16 تا 18 سال

تیو یوپ چاگی
-----

زیر 12 سال/13تا 15 سال/16 تا 18 سال


زمان و مکان برگزاری: جمعه 12 اسفند 1401 ساعت 9 صبح  بلوار شهید بهشتی استادیویم آزادی خانه تکواندو

ورودی مسابقات پومسه 2.000.000 ریال و در بخش هان مادانگ 1.500.000 ریال وهر آیتم اضافه 500.000 ریال می باشد.

استفاده از لباس رنگی ویژه پومسه اجباری نبوده و از لباس تکواندو یک دست سفید استفاده گردد

به نفرات برتر حکم قهرمانی و مدال اهدا می گردد.

نفرات جهت شرکت در بخش هانمادانگ و ثبت نام  در مسابقه راس ساعت 8 صبح در خانه تکواندو حضور داشته باشند.

نحوه  ثبت نام در بخش پومسه از طریق سایت مبارز تا روز پنجشنبه ساعت 12 ظهر امکان پذیر می باشد.


مدارک مورد نیاز:

تکمیل فرم شماره 1 (رضایت نامه ولی/مربی/خود اظهاری/تایید پزشک یا کارت سلامت معتبر)

اصل مدرک شناسایی

اصل بیمه ورزشی معتبر

فیش واریزی شرکت کننده  به حساب هیات تکواندو بابت ورودیه(بانک ملی 0115452909008) امکان پرداخت از طریق کارتخوان موجود در خانه تکواندو در روز مسابقه میسر می باشد.جمعه 12 اسفند 1401 ساعت 9 صبح بلوار شهید بهشتی استادیویم آزادی خانه تکواندو

انفرادی