رده بندی کیوروگی

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند (فعلی) تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 محمدمهدی زارعی میمون آبادی محمد ذاکری مهر 0 0
2 پارسا صفائی سیاسیاهی محمد امیری 0 0
3 بنیامین کهریزی يعقوب حيدري 0 0
4 آرین محسن پور سعيد شفيعي 0 0
5 ایلیا میرزایی درمرانی استاد جواد خاوری 0 0
6 محمدمهدی نظری وحیدناصری 0 0
7 امیر حسین بساطی آرش چوپاني 0 0
8 بردیا جعفری وحیدناصری 0 0
9 ایلیا بالی سعيد شفيعي 0 0
10 محمدرسول دشتی استادمحمدامیری 0 0
11 محمدرضا امیری فردین مقدادی 0 0
12 کیان قبادی خه بات وکیلی 0 0
13 آتبین حیدری محمد نظير پوراحمدي 0 0
14 سبحان خانی كيومرث يزداني 0 0
15 امیررضا خوش گفتار آرش عزیزی مجد 0 0
16 ایلیا ذابلی پور كيومرث يزداني 0 0
17 زانیار رستمی مسلم فتحي 0 0
18 پارسا رسولی آرش عزیزی مجد 0 0
19 محمدامین سلیمانیان حميدرضا مصطفايي 0 0
20 نیما صداقت فريد بهرامي 0 0
21 امیر علی صفری كيومرث يزداني 0 0
22 اميرعلي صفري فردین مقدادی 0 0
23 اهورا اسمعیلی شهرام باميران 0 0
24 احمد فتحی مسلم فتحي 0 0
25 مهدی کرمی كيومرث يزداني 0 0
26 رامان کریمی فريد بهرامي 0 0
27 امیرمحمد گومهء سعدالله فيضي 0 0
28 امیر حسین مرادی حیاثوندی احسان سليمي 0 0
29 آروین ناصری مسلم فتحي 0 0
30 علیرضا بسامی استاد سید جواد نقیب زاده 0 0